Biała Podlaska - Las Hola. Cmentarz wojenny jeńców radzieckich poległych w czasie II wojny światowej

52.034647N, 23.208275E

Obóz "B" Sielczyk - to jeden z najstraszliwszych obozów kaźni hitlerowskich. W obozie tym przebywali przede wszystkim oficerowie, komisarze polityczni, członkowie partii, komsomolcy oraz Żydzi obywatele Związku Radzieckiego. Jeńcy ci, określani mianem "niepożądanych" skazani byli na zagładę. Umieszczono w nim jeńców uznanych za szczególnie niebezpiecznych, głównie zaś rzeczywistych i potencjalnych przywódców grup jenieckich oraz jeńców domagających się właściwego traktowania. W karnych sektorach przebywały także osoby, które podejmowały próby ucieczek bądź też usiłowały je organizować, oraz ci, którzy popełnili jakiekolwiek wykroczenie przeciwko ostremu regulaminowi obozowemu. Jeńcy znajdujący się w karnych sektorach nie otrzymywali pożywienia, a nawet wody. Skazani byli na śmierć głodową albo na rozstrzelanie. Głód był jedną z głównych przyczyn olbrzymiej śmiertelności jeńców z Frontstalagu 307. Jeńcy umierali masowo również na skutek panujących w obozie epidemii chorób zakaźnych. Liczba zgonów w ciągu doby w tym obozie w sierpniu i wrześniu 1941 r. przekraczała niejednokrotnie tysiąc osób. Potwierdzają to zarówno byli jeńcy tego obozu jak i mieszkańcy okolicznych wsi. Niezbitym dowodem tego są również mogiły zbiorowe, znajdujące się do dziś w pobliżu miejsca gdzie zlokalizowany był obóz.

W miejscu kaźni po wojnie urządzono pomnik w kształcie kurhanu, na którym umieszczono płytę z napisem: "Upamiętnia miejsce kaźni 40 tysięcy jeńców radzieckich pomordowanych przez faszystów hitlerowskich - Społeczeństwo Powiatu Bialskiego"

Galeria

Informacje o pochowanych

Informacje o pochowanych
ImięNazwiskoOpis
None osób

40000 osób

Obóz zlokalizowano na polach uprawnych, pomiędzy wsiami Hola i Sielczyk obok lasu Hola (obecnie w granicach administracyjnych miasta Biała Podlaska). Do prac związanych z jego utworzeniem przystąpiono już w maju 1941 r. Oficjalna nazwa obozu brzmiała: Frontstalag 307 Kriegsgefangenlager - Unterlager "B". Pierwszy transport jeńców przybył tu pieszo z Brześcia 23 czerwca 1941 r. Przez obóz przeszło ponad 200000 jeńców. Był to obóz przejściowy, stąd kierowano jeńców pod konwojem do stacji kolejowej w Białej Podlaskiej i wywożono do innych stalagów. Likwidacja obozu nastąpiła w grudniu 1941 r.
OKL/Ds. 42/68/BP